KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


 

Fintelogy olarak https://www.fintelogy.com internet sitemizde şahsınıza ait kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçlerine hassasiyetle önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul kararları doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


 

Bu metinde; kişisel verilerinizi işleme amacımız, hangi kişisel verilerinizi hangi yöntemle, hangi hukuki sebebe dayanarak işlediğimiz, kimlere ve hangi amaçla aktarabileceğimiz ve sahip olduğunuz haklarınız konularında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Bu sebeple; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) dikkatlice okumanız tavsiye edilmektedir. 


 

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Sürecindeki Temel İlkelerimiz ve Önceliklerimiz


 

Kişisel verilerinizi, KVKK ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 sayılı Kanun”) kapsamında öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde işleyerek korumaktayız. KVKK kapsamındaki "kişisel veri" ifadesinin yalnızca gerçek kişilere ait olan verileri kapsadığını, tüzel kişilere ait "kişisel veri" tanımlamasının olmadığını ayrıca bildirmek isteriz.


 

Kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru bir şekilde ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarımız doğrultusunda işlemekteyiz. Ayrıca kişisel verilerinizi; işlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlediğimiz amaç için gereken süre kadar muhafaza etmekteyiz.


 

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamındaki kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.


 

İşbu Aydınlatma Metni’nde yazılı kişisel veri işleme amacımız değiştiğinde veri işleme faaliyetine başlamadan önce aydınlatma metnini güncelleyerek bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getireceğiz.


 

 1. Tanımlar


 

Okumakta olduğunuz Aydınlatma Metni’nde ve KVKK’da yer alan teknik terimleri daha anlaşılabilir kılmak adına KVKK’ya uygun, açık ve sade şekliyle aşağıda sıraladık. Aşağıda sıralanan teknik terimler, karşısında yer alan anlamı ifade etmektedir.


 

Kişisel veri

Kimliği belirli olan veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini

Veri sorumlusu

Kişisel verilerinizi işleyen, veri işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, verilerinizi korumak üzere kurulan veri kayıt sistemi altyapısını hazırlayan ve yöneten sorumluyu,

Veri sorumlusu temsilcisi

Türkiye'de yerleşik olmayan veri sorumlularını Kanun'da belirlenen şartlarla temsile yetkili Türkiye'de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi

Veri kayıt sistemi 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu

Kişisel verilerin silinmesi 

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini 

 1. Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi


 

Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti'nde yerleşik veri sorumlusu Fintelogy sorumluluğunda işlenmektedir. Veri sorumlusuna ve temsilcisine ait iletişim bilgileri şöyledir:


 

Veri Sorumlusu Unvanı: Cemal Araalan

Adres: 19 Mayıs Mah. Tayyareci Cemal Sok. No: 2 Polat Çiftçiler Res. B Blok Kat:2 Daire: 12 Şişli - İstanbul

Telefon Numarası: 0532 559 14 68

E-Posta:  info@fintelogy.com


 

 1. İşlediğimiz Kişiler Verileriniz, Hukuki Sebepler ve İşlenme Amaçları

   

İşlenecek Kişisel Veriler

Hukuki Sebepler

İşlenme Amaçları

İsim ve soy isim,

Kullanıcı adı, e-posta adresi

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,


 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin oluşturulması
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yürütülmesi

IP adresi, ID bilgisi, log işlemi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, işlem tarihi ve saati

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,


 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,


 

 • Fintelogy’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,


 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Profil fotoğrafı, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet edilen ülke ve şehir, internet sitesi adresi, sosyal medya hesapları kullanıcı adları (Bu bilgiler, üyelerin Fintelogy ile paylaşmayı tercih ettiği bilgilerdir. Bu bilgiler yalnızca üye tarafından paylaşılması halinde işlenir.)

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


 

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi.
 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin oluşturulması
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 

 1. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi, Yurtdışına ve Üyelere Aktarılması (Paylaşılması)


 

Kişisel verilerinizi bu metinde yazılı işleme şartlarının yanında veri sorumlusu ve yer sağlayıcı olarak kanunda belirtilen sebeplerle, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve meşru menfaatlerimizle sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla, partnerlerimizle, hukuki/ ticari çözüm ortaklarımızla ve adli/idari makamlarla paylaşmaktayız. Sayılan bu sebeplerle yaptığımız paylaşımlar Fintelogy’nin denetiminde olup kişisel verilerinizin paylaşılması konusunda veri güvenliğinize en üst seviyede önem veriyoruz. 


 

 1. Veri Sahibi Olarak Bilgi Edinme Hakkınız, Başvuru Şekli ve Cevap


 

 1. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda sıralanmıştır.


 

 • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
 • Eğer kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin detaylı bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı (paylaşıldığı) üçüncü kişileri öğrenmeyi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

İşlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talepleriniz yerine getirildiğinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı (paylaşıldığı) üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.
 • İşlenen verilerinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınızı düşünüyorsanız zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz.

   

B)  Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi; web sitemize üyelik sırasında girdiğiniz ve bu suretle veri kayıt sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınızı başvuruda aşağıda listelenen bilgiler yer almalıdır:


 

 • Adınız, soyadınız,
 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas başkaca elektronik posta adresiniz, telefon numaranız,
 • Talep konusu


 

Ayrıca, talep konunuza ilişkin bütün bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz. Yaptığınız başvuru e-posta adresimize iletildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

 

 1. Başvurunuza Cevap


 

Veri sahibi olarak yaptığınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak için gerekli ve yeterli her türlü idari ve teknik tedbirlerimiz mevcuttur. Yaptığınız başvuru neticesinde başvurunuz kabul edilir ya da gerekçesi açıklanarak reddedilir. Başvurunuz en kısa zamanda ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak başvuru sonucu; elektronik ortamda, başvurunuzu ilettiğiniz e-posta adresine gerekçelerimizle birlikte gönderilir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 6698 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 7. maddesinde yazılı ücret talep edilebilir. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde en kısa sürede talep konusu işlem hakkında işlemin gereğini yerine getirerek bilgi vereceğiz.


 

 1. Yürürlük


 

Okumakta olduğunuz Aydınlatma Metni https://www.fintelogy.com web sitemiz için mevzuata uygun şekilde hazırlanmış olup ihtilaf halinde ya da uygulamadaki çelişkilerde 6698 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuat düzenlemeleri dikkate alınacaktır. Aydınlatma metni, gereklilik halinde güncellenebilecek olup güncellendiğinde yeni aydınlatma metnine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 

FINTELOGY

Hızlı Erişim

Sorular

Dil

© 2024 fintelogy.com - Bütün hakları saklıdır.